Exclusieve Kinderwagens | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Exclusieve Kinderwagens BV

Datum: 1 juni 2020

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

4. Week: kalenderweek:

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht (retourformulier). 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, benoemd in artikel 2;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Product: Kinderwagen(accessoires) geproduceerd door Hartan Kinderwagenwerk e.K in Sonnefeld-Gestungshausen, Duitsland;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Exclusieve kinderwagens BV

Vestigingsadres:

Koedijklaan 8, 1406KZ, Bussum, Nederland (geen bezoekadres)

Bezoekadres:

Mercedes garage Stern, Zeverijnstraat 16, 1216 GK Hilversum (alleen op afspraak is personeel van Exclusieve Kinderwagens BV aanwezig bij Stern in Hilversum)

Telefoonnummer:  

085-8770658 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur/zaterdag tot 17 uur, spreek aub een boodschap in als er niet wordt opgenomen)

KvK-nummer: 

78167957

BTW-nummer:

NL861288312B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod wordt door de ondernemer gedaan door middel van het toesturen van een offerte aan de consument. De offerte wordt door de ondernemer opgesteld op basis van de door de consument via de website van de ondernemer of telefonisch of via email aangevraagde producten.

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Het product is exclusief leverbaar onder strikte voorwaarden en mag niet online worden verkocht. De in de offerte genoemde prijzen zijn alleen voor eigen gebruik van de consument en mogen niet verder worden verspreid of gedupliceerd via social media, whatsapp of op welke andere manier dan ook.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  - het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  - de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  - de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

   7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

   Artikel 6- Herroepingsrecht bij levering van producten

   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

   2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat met alle geleverde toebehoren en  - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier (beschikbaar als download bij 'Retourneren' op de website). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen op afspraak retour te brengen op dezelfde locatie als waar deze is opgehaald of een in overeenstemming met de ondernemer te bepalen locatie of op te sturen. De consument dient in geval van versturen te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

   4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument kiest voor het retourneren door middel van verzending is de consument verantwoordelijk voor een deugdelijke verzendverpakking en is de consument verantwoordelijk voor alle schade aan het product tot het moment dat het product bij de ondernemer is afgeleverd.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds, in goede orde, terugontvangen is door de ondernemer. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De hoogte van de waardevermindering wordt bepaald door de ondernemer en in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - De prijs

1. De in de offerte vermelde  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-  en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan de ondernemer. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De bepalingen met betrekking tot de wijze van terugzenden uit artikel 6 zijn van toepassing.

4. Productie gerelateerde technische wijzigingen van het model kunnen door de ondernemer op ieder moment worden doorgevoerd. Retourneren om die reden is niet gerechtvaardigd. 

5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6. De garantie geldt niet indien:

  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of in de gebruiksaanwijzing behandeld zijn;

  - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 10 - Ontwerpwijzigingen 

De ondernemer behoudt zich het recht voor om op elk moment ontwerpwijzigingen door te voeren. De ondernemer is echter niet verplicht om dergelijke wijzigingen door te voeren aan reeds aan de consument geleverde producten. 

Artikel 11 - Reparatie

Veel losse onderdelen van het product kunnen worden vervangen indien deze defect zijn. Indien het vervangen van losse onderdelen niet toereikend is dan kan de consument het product naar Duitsland opsturen ter reparatie. Tenzij deze reparatie onder de garantie genoemd in artikel 9 valt, komen de kosten van verpakking en verzending voor rekening van de consument.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van geaccordeerde offertes van producten.

2. De wijze van levering is als volgt: 

  - Ondernemer neemt contact op met de consument zodra het product gearriveerd is;

  - Ondernemer en consument bepalen onderling de wijze van levering;

   * Ophalen uitsluitend op afspraak op het volgende adres: Mercedes dealer Stern, Zeverijnstraat 16 in Hilversum, of

   * Verzending binnen Nederland tegen een vergoeding van € 30 of meer indien de verzendkosten hoger zijn. Verzending vindt plaats met pakketpost van Post NL. Verzendingen zijn voor rekening en risico van de consument.

   * Verzending buiten Nederland is alleen mogelijk na schriftelijke afstemming vooraf met de ondernemer en tegen volledige vergoeding van de verzendkosten door de consument. 

   - Indien de consument het product ophaalt geeft de ondernemer bij levering uitleg over de wijze van gebruik van het product. Verder is het product voorzien van een uitgebreide gebruiksaanwijzing die door alle consumenten geraadpleegd dient te worden voordat het product in gebruik wordt genomen.

   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer bij een geaccordeerde offerte en na ontvangst van de aanbetaling op de bankrekening van ondernemer direct overgaan tot bestelling van het product en na circa 8 weken leveren (in de zomervakantie 10 weken), tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat dit bij ondernemer bekend is geworden bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding en geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

   4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

   5. Indien omstandigheden van toepassing zijn waarvoor ondernemer niet verantwoordelijk is en die de productie en/of de levering onmogelijk maken, vertragen, aanzienlijk bemoeilijken of economisch onredelijk maken, houdt de ondernemer zich het recht voor de bestelling te ontbinden of de levering voor de duur van deze omstandigheden te vertragen, zonder dat de consument hieruit recht op schadevergoeding ontleent. Ook geven deze omstandigheden de consument niet het recht de bestelling in te trekken of de overeenkomst te ontbinden. Dergelijke omstandigheden zijn in het bijzonder overmacht, noodtoestand, overheidsbesluiten, lockout/lockdown en stakingen evenals andere operationele problemen met de leverancier van de producten of andere bedrijven, verkeersproblemen, materiaalgebreken bij de producent of andere bedrijven, etc.

   6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van overhandiging/bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 13- Betaling

   1. Na akkoord van de offerte dient 25% van het totaalbedrag inclusief BTW onverwijld aanbetaald te worden. Als het bedrag van de aanbetaling op de bankrekening van de ondernemer is bijgeschreven, wordt de kinderwagen besteld. Het restantbedrag dient op de bankrekening van de ondernemer te zijn bijgeschreven voordat het product wordt meegenomen of voordat het product wordt opgestuurd.

   2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

   3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen volledig en duidelijk omschreven via email (info@mercedeskinderwagen.nl) te worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij gerechtvaardigde klachten heeft de ondernemer het recht op onmiddellijke eenmalige rectificatie of het vervangen van de defect geleverde producten. Retourneren is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer.

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Rechtskeuze

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Download hier de Algemene voorwaarden d.d. 1 juni 2020

arrow_drop_up arrow_drop_down